Moravský lesnický institut, z. ú.

Motto: Lesnictví je věda o ochraně a managementu lesních ekosystémů pro současné a budoucí generace. Je to práce, umění i zábava. Filozofie využívající znalostí generací předešlých generacemi současnými pro ty přicházející. Lesnictví je posláním s vysokou mírou zodpovědnosti a s nutností respektovat zákony přírody i lidí.

O institutu

Účel a předmět činnosti ústavu

1. Ústav je právnickou osobou založenou za účelem aktivní sociální, kulturní, vědecké, edukační a osvětové podpory rozvoje a zlepšení v oblastech:

a) lesnictví a lesního hospodářství,

b) dřevařství a dřevozpracujícího průmyslu,

c) ochrany přírody a krajiny zaměřené na péči o lesní ekosystémy a biodiverzitu,

d) ochrany vodních zdrojů, zachování a zlepšení hydrologických vlastností krajiny,

e) dalšího širokého okruhu témat souvisejícím s udržitelným rozvojem společnosti.

2. Účelem ústavu je rozšiřování poznání slavných dějin Moravy a Slezska (jako historických zemí, které jsou součástí území České republiky), upevnění moravské a slezské národní identity, podpora vlasteneckého smýšlení a propagace historických hodnot, památek a tradic Moravy a Slezska.

3. Účel ústavu je realizován prostřednictvím těchto činností:

a) podpory a rozvoje vzdělávání, osvěty a růstu odborné, ale i vědecko-výzkumné úrovně a činnosti v rámci lesnictví a ochrany přírody;

b) ochrany životního prostředí, památek, kulturních a historických hodnot souvisejících s lesnictvím a ochranou přírody a krajiny;

c) tvorby a zpracování odborných studií, koncepcí a expertíz či významných úkolů zaměřených na podporu a rozvoj lesnictví, podporu a zachování biodiverzity lesních ekosystémů, ale i lučních, mokřadních či jinak přírodovědecky hodnotných a zajímavých území;

d) péče a tvorby kvalitního managementu chráněných území či jinak přírodovědecky či esteticky hodnotných území nebo lesnicky významných regionů;

e) podpory vydavatelské, publikační a poradenské činnosti zaměřené na rozvoj lesnictví a ochranu přírody;

f) společenského, ekonomického a ekologického rozvoje lesnictví v České republice;

g) pořádání a organizaci odborných seminářů, konferencí, vystoupení, exkurzí či akcí.

4. Další formy a konkretizaci činnosti může stanovit správní rada ve statutu ústavu.

Orgány ústavu

Orgány ústavu jsou ředitel a správní rada.

Vznik ústavu

Moravský lesnický institut, z. ú. vznikl dle 4. dubna 2017 transformací z „Institutu pro podporu lesnictví a ochrany přírody” zapsaného dne 1. ledna 2014.